Ejendomsinvestering

Tvister

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 4 min.
Sidst opdateret: 09/09/2023

Indhold:

En juridisk tvist er en uenighed mellem lejer og udlejer, som viderebringes til huslejenævnet og boligretten til afgørelse. Tvister er typisk uenigheder om, hvorvidt lejer eller udlejer har overholdt lejekontrakten eller lejeloven.

Hvad er tvister mellem lejer og udlejer?

En tvist er en uenighed mellem lejer og udlejer, der ikke har kunnet løses af parterne imellem. Her kan både lejer og udlejer vælge at bringe tvisten videre til huslejenævnet i den gældende kommune, som derefter træffer en afgørelse.
Det forventes, at lejer og udlejer selv har forsøgt at finde en løsning på konflikten, inden den viderebringes som tvist.

Hvis huslejenævnet vurderer, at tvisten kræver en afgørelse af boligretten, kan huslejenævnet bede parterne om at viderebringe denne til boligretten.
Derudover kan lejer eller udlejer også selv kræve at få en sekundær afgørelse fra boligretten, hvis huslejenævnets afgørelse ikke var tilfredsstillende for parten.

Dette er dog anderledes i Københavns Kommune, hvor tvister først bringes for ankenævnet, inden den videregives i den københavnske boligret.
Da huslejenævnene er selvstændige på tværs af de danske kommuner, er der ikke én fælles måde at bringe en sag i huslejenævnet, men det foregår typisk via kommunens officielle hjemmeside, eller via nævnets egen.

Eksempler på tvister

Tvister er typisk uenigheder om, hvorvidt lejer eller udlejer har overholdt lejekontrakten eller lejeloven. Dog er tvister udtryk for alle former for uenigheder mellem lejer og udlejer.

Eksempler på disse kan være:

 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen
 • Forbrugsregnskaber herunder vand- og varmeregnskaber
 • Parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse under lejeforholdet
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end tre beboelseslejligheder
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
 • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer).
 • Udlejers adgang til det lejede

Hvad er huslejenævnet?

Huslejenævnet er en instans, der findes i hver kommune. Denne er ikke en domstol, men har stadig beføjelser til at afgøre de fleste tvister mellem lejer og udlejer.
Der og dog konkrete tilfælde, hvor huslejenævnet ikke har kompetencer til at træffe en afgørelse:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

Hvad er boligretten?

Boligretten er derimod en domstol, der hører under byretten, og har juridiske beføjelser til at afgøre tvister, der viderebringes fra huslejenævnet.
Derfor behandler denne instans også tvisten som en reel retssag, og der kan forekomme bevisførelse i stil med retssager, såsom vidneafhøringer, krav om syn osv.

Ofte stillede spørgsmål

En juridisk tvist er en uenighed mellem lejer og udlejer, som viderebringes til huslejenævnet og boligretten til afgørelse. Tvister er typisk uenigheder om, hvorvidt lejer eller udlejer har overholdt lejekontrakten eller lejeloven.

Huslejenævnet er en instans, der findes i hver kommune. Denne er ikke en domstol, men har stadig beføjelser til at afgøre de fleste tvister mellem lejer og udlejer.

Boligretten er en domstol, der hører under byretten, og har juridiske beføjelser til at afgøre tvister, der viderebringes fra huslejenævnet.

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Skøde

Et skøde er det sidste juridiske dokument i et boligkøb, når skødet er tinglyst overføres ejendomsretten for en ejendom fra sælger til køber.
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Byggeret

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler.
Lars Horsbøl
Læsetid: 3 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding