Forretningsbetingelser for serviceydelser udbudt af Resights ApS

Generelt

Resights ApS stiller digitale Serviceydelser til rådighed på https://resights.dk.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Resights ApS og én privatperson eller en virksomhed (herefter “Kunden”) vedrørende Serviceydelsen. Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Kunden og Resights ApS, CVR: 4152 7080, (“Resights”). 

For at få adgang til Serviceydelsen, skal Kunden læse og acceptere forretningsbetingelserne.

Serviceydelsen

Resights stiller en software til rådighed via hjemmeside, mobil platform eller lignende (“Serviceydelsen”)

Kunden skal for at få adgang til Serviceydelsen registrere en brugerkonto på portalen.

Omfanget af Serviceydelsen defineres ud fra Kundens valg af servicepakke, som indeholder varierende funktionalitet (“Servicepakken”).

Udover Serviceydelsen kan Resights tilbyde tillægsydelser. Ved Kundens valg af tillægsydelser kan der være selvstændige betingelser, som Kunden skal acceptere i forlængelse af de gældende forretningsbetingelser.

I aftalen mellem Kunden og Resights opnår Kunden en adgang til at anvende Serviceydelsen, som ikke er eksklusiv. Dette gælder også ved Kundens valg af tillægsydelser. Kunden kommer således ikke til at eje Serviceydelsen eller dele deraf.

Tredjeparter

Til udvikling og levering af Serviceydelsen og tillægsydelser gør Resights brug af både offentlige og private data-leverandører og øvrige forretningspartnere (“Tredjeparter”), herunder til levering af servere og databaser. Ved brug af Serviceydelsen vil der ske udveksling af informationer om Kunden mellem Serviceydelsen, Kunden og de relevante Tredjeparter, som er nødvendige for at Serviceydelsen kan leveres. Udvekslingen vil være tilsvarende den, hvis Kunden selv varetog Serviceydelsen.

Såfremt Tredjeparter tilbyder tillægsydelser via Resights Serviceydelse er brugen af disse tillægsydelser underlagt den pågældende Tredjeparts vilkår. Kunden fritager Resights for ethvert ansvar i forbindelse med brugen af Tredjeparters tillægsydelser.

Registrering og Tilladelse

Kunden er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. 

Ved registrering må Kunden kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Brugen af Serviceydelsen kan alene ske til brug for Kunden og gælder udelukkende for Kunden.

Ved registrering skal Kunden angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Kundens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet. 

Det er Kundens pligt at beskytte kodeord og brugernavne for at forhindre misbrug mv. af Serviceydelsen. Kunden er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Kunden får mistanke om ulovlig brug af Kundens Login Oplysninger, skal Kunden omgående underrette Resights samt ændre password.

Kunden og dennes Medarbejdere giver tilladelse til at Resights og dets Tredjeparter markedsfører sine services og produkter over for Kunden og dennes Medarbejdere. Markedsføring kan ske på diverse medier og kommunikationsformer, herunder f.eks. e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på afmeldingslinket i de fremsendte e-mails.

Kundens Pligter og Ansvar

Det er Kundens ansvar at Serviceydelsen ikke bliver anvendt på en måde, som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering, eller at Resights navn, omdømme eller goodwill lider skade. Ved overtrædelse kan Resights ophæve aftaleforholdet med Kunden med øjeblikkelig virkning.

Kunden må under ingen omstændigheder videregive data fra Resights til tredjepart.

Ved Kundens accept af forretningsbetingelserne bekræftes det samtidig, at Kunden ikke er i konkurrence med Resights eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Resights. Kunden må dermed ikke arbejde i eller være ejer af en virksomhed, som sælger samme produkt som Serviceydelsen. Alt arkitektur, design, tekst, software og lignende er ophavsretsbeskyttet. Overtrædelse heraf kan blive retsforfulgt og krav om betaling vil finde sted.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Serviceydelsen skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Endvidere kan prisen stige ved valg af tillægsydelser, som ikke er en del af Kundens valgte Servicepakke.

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusiv moms.

Resights forbeholder sig retten til at justere prisen på Serviceydelsen med tredive (30) dages varsel. I tilfælde af sådanne ændringer er Kunden berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. Kunden kan ikke i den forbindelse rejse erstatnings- eller andre kompensationskrav mod Resights. Hvis Kunden ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. 

Ændringer, der er til åbenbar fordel for Kunden, gælder med det samme uden opsigelsesret for Kunden.

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset og omkostninger til Tredjeparter medfører at Resights kan justere priserne således at Resights stilles uændret.

Betaling for abonnementet sker forud for hver faktureringsperiode.

Ved betaling via bankoverførsel gælder der en 30 dages betalingsfrist fra abonnementets startdato.

Kunden skal udføre betalingen for abonnementet via de af Resights tilbudte betalingsløsninger.

Kunden forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Resights ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Såfremt Kunden ikke betaler det fakturerede beløb rettidigt kan Resights iværksætte en rykkerprocedure, der indeholder frister og gebyrer, ved brug af Kundens anførte e-mail. Kunden accepterer at rykkere sendt til Kundens e-mail anses for leverede. Resights forbeholder sig retten til at spærre Kundens adgang til Serviceydelsen ved manglende betaling. Spærringen ophæves ved modtagelse af Kundens fulde betaling.

Ved sen betaling af det til Kunden fakturerede beløb tillægges en rente af det forfaldne beløb med 3% pr. måned fra forfaldsdato frem til Resights har modtaget den fulde betaling.

Omtale af parterne

Leverandøren har ret til at bruge Kundens logo som kundereference.

Såfremt Leverandøren eller Kunden ønsker at citere den anden part skal forudgående skriftlig tilladelse indhentes.

Ændringer af Serviceydelsen og Vilkår

For at sikre udvikling af Serviceydelsen forbeholder Resights sig retten til at foretage ændringer af Serviceydelsen til enhver tid. Endvidere er Resights berettiget til at ændre formen og strukturen af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser. Resights foretager ændringer af Serviceydelsen med henblik på at forbedre produktet til fordel for Kunden. Kunden kan opsige med øjeblikkelig virkning såfremt Resights skulle foretage ændringer af Serviceydelsen der indiskutabelt er til ulempe for Kundens brug af Serviceydelsen.

Resights kan til enhver tid ændre og opdatere disse forretningsbetingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende forretningsbetingelser vil til enhver tid være tilgængelige på Resights hjemmeside. 

Brug af applikationen og/eller vores hjemmesider efter en ændring af forretningsbetingelserne betragtes som Kundens accept af de ændrede forretningsbetingelser. 

Resights vil bestræbe sig på at give varsel om ændringer af forretningsbetingelser om end Kunden har ansvaret for at holde sig løbende orienteret om ændringer i de gældende forretningsbetingelser.

Drift

Resights bestræber sig på at opretholde en høj driftsstabilitet og vil i tilfælde af nedbrud eller driftsforstyrrelser genskabe normal drift hurtigst muligt.

Vedligeholdelse og ændringer af Serviceydelsen og tillægsydelser vil så vidt muligt tage sted i tidsrummet mellem klokken 22:00 og 06:00 (CET).

Resights står ikke til ansvar for eventuelle tab opstået som følge af nedbrud eller driftsforstyrrelser.

Immaterielle Rettigheder

Ved Serviceydelsen modtager Kunden alene en brugsret, og Resights og/eller Tredjeparters immaterielle rettigheder overdrages ikke til Kunden.

Ved enhver mistanke om en krænkelse eller reel krænkelse af Resights immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Serviceydelsen, som kunden får kendskab til, skal Kunden rette henvendelse til Resights. 

Resights Ansvar og Tavshedspligt

Kunden har pligt til at meddele Resights om fejl ved Serviceydelsen, som Kunden bliver opmærksom på. Resights er alene pligtig til at rette fejlen, som Kunden eller Resights er stødt på.

Serviceydelsen stilles til rådighed af Resights i den til enhver tid værende stand. Resights fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, udover hvad der fremgår af disse forretningsbetingelser. 

Resights kan ikke gøres ansvarlig for tillægsydelser, data og anden service udbudt af Tredjeparter, som er tilgængelige i forbindelse med Serviceydelsen, og som Kunden aktivt selv har valgt at benytte. Resights kan derfor ikke holdes ansvarlig for kvaliteten, rigtigheden, fuldstændigheden og pålideligheden af informationerne eller de resultater, som genereres, eller for Tredjeparters funktionalitet, tilgængelig eller sikkerhed. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab skyldes ansvarspådragende fejl fra Resights side. Kunden accepterer, at uanset hvilket tab eller ansvarsgrundlag som Kunden har lidt, kan Resights samlede ansvar maksimalt andrage en størrelse svarende til de foregående 12 måneders fakturerede beløb før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog højst 50.000 DKK.

Resights og dennes medarbejdere har tavshedspligt om alle informationer, som kan henføres direkte til Kunden, og har ikke ret til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådanne informationer er offentligt tilgængelige eller hvor Resights er forpligtet til at videregive informationerne ifølge lovgivning eller en domstols bemyndigelse.

Opsigelse af Serviceydelsen

Opsigelse af Serviceydelsen kan ske ved udgang af betalingsperioden og Kunden kan derved opsige sit abonnement frem til dagen før fornyelse af abonnementet. For at opsige sin aftale skal man kontakte Resights ApS via lars@resights.dk eller opsige sit abonnement under Kundens profilside.

Kunden kan til enhver tid opgradere til en større Servicepakke og tilkøbe tillægsydelser. Kunden kan altid nedjustere sin valgte Servicepakke ved licensperiodens udløb.

Resights kan opsige forretningsbetingelserne med 3 måneders varsel, eller uden varsel i tilfælde af Kundens misligholdelse heraf. Kunden kan også opsige med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse fra Resights.

Tvister

Eventuelle tvister mellem Kunden og Resights skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans. 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Resights ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. en måned som rimelig tid, med mindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Resights ApS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Resights ApS
Bryghuspladsen 8
1473 København K
TLF: 41676870

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt pr efterkrav. 

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Kundens personlige oplysninger er udelukkende registreret i Resights kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Resights ApS, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Resights ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Resights ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Resights ApS er: Mikkel Duif

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Resights ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mikkel@resights.dk.

Cookies
https://resights.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en logstatistik på https://resights.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Log statistikken anvendes kun med det formål, at optimere Resights ApS’s hjemmeside.

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: lars@resights.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

En klage over en vare eller serviceydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

Standard Fortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

  • Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
  • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende Serviceydelser (*)
  • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  • For Kundens navn (Forbrugernes navne)
  • For Kundens adresse (Forbrugernes adresse)
  • For Kundens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)