Forretnings-betingelser, Resights ApS

Generelt

Resights ApS, CVR-nr. 41527080, (herefter “Resights”) har til hensigt at hjælpe privatpersoner og virksomheder (herefter “Kunden”) med at få adgang til data vedrørende danske ejendomme, personer og virksomheder (herefter “Serviceydelsen”). 

Resights stiller en online platform til rådighed via https://resights.dk og tilbyder en gratis prøveperiode til nye potentielle kunder samt flere betalte abonnementsløsninger til fortsat brug efter prøveperiodens udløb.

Disse forretningsbetingelser udgør samlet den aftale, der gør sig gældende mellem Kunden og Resights. For at få adgang til Serviceydelsen, skal Kunden læse og acceptere disse forretningsbetingelser.

Serviceydelsen

For at få adgang til Serviceydelsen skal kunden enten oprette en brugerkonto på https://app.resights.dk/joinus eller lade Resights tilsende en brugerkonto efter aftale. 

Omfanget af Serviceydelsen defineres ud fra Kundens prøveperiode eller valg af abonnementsløsning(er) (herefter “Abonnementsløsningen”). 

Foruden Serviceydelsen kan Resights også tilbyde tillægsydelser. Ved tilvalg af en eller flere tillægsydelser (herefter “Tillægsydelsen”) kan der gælde selvstændige betingelser, som Kunden skal acceptere i forlængelse af de til enhver tid gældende forretningsbetingelser. 

Kundens adgang til Serviceydelsen er ikke eksklusiv, og det samme gælder ved eventuelle tilvalg af Tillægsydelsen. Kunden kommer således ikke til at eje hverken Serviceydelsen eller Tillægsydelsen.

 

Tredjeparter

Til brug for Serviceydelsen og Tillægsydelsen gør Resights brug af servere og data fra offentlige og private dataleverandører (herefter “Tredjeparter”). 

Ved brug af Serviceydelsen vil der ske overførsel af data om Kunden til relevante Tredjeparter. Disse overførsler er nødvendige for Kundens adgang til Serviceydelsen og leveringen heraf. Enhver overførsel af Kundens data vil behandles med mindst samme omhu, som Resights selv vil overføre egne data. 

Såfremt en Tredjepart tilbyder en ydelse via Serviceydelsen eller Tillægsydelsen, er brugen af denne ydelse underlagt den pågældende Tredjeparts betingelser. Resights er af Kunden derfor fritaget for alt ansvar i forbindelse med Kundens brug af Tredjepartens ydelse. Tredjeparten skal dog til enhver tid være godkendt af Resights til at tilbyde ydelsen, og er der mistanke om brud herom, skal dette straks meddeles til Resights.

Datarum

Ved tilvalg af Tillægsydelsen “Datarum”, har Resights ikke ansvar for hverken omkostninger eller tab, som Kunden pådrager sig som følge af Kundens brug af Tillægsydelsen, medmindre sådanne omkostninger eller tab skyldes fejl, som Resights er meddelt eller burde have opdaget og rettet til inden for rimelig tid. Dette gælder også i tilfælde af uretmæssig adgang, nedetid og force majeure.

Tillægsydelsen er kun tilgængelig for den eller de brugerkonti, som er tildelt adgang hertil. Dokumenter uploadet til Tillægsydelsen opbevares hos Tredjeparter i EU/EØS, hvor der føres daglige sikkerhedskopieringer. Ved sletning af dokumenter er der indarbejdet sletterutiner, som omfatter alle tilhørende data på både servere og i databaser.

Som følge af Tillægsydelsen har Resights og dennes relaterede tavshedspligt om enhver oplysning, som Resights får adgang til. Dette gælder også efter aftalens ophør.

I forbindelse med datarumsløsningen samarbejder Resights med Bona Mea AS. Databehandleraftalen imellem parterne kan tilgås her. 

Kundens registrering, tilladelse og ansvar

Ved oprettelse af en brugerkonto på https://app.resights.dk/joinus skal Kunden angive sin egen e-mailadresse og adgangskode (herefter “Login”) samt for- og efternavn, telefonnummer og eventuelt ansættelsessted eller arbejdsplads. Kundens Login er personlige og må ikke bruges af andre, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Resights.

Kunden er ansvarlig for al brug af Kundens brugerkonto, og det er Kundens pligt, at beskytte Kundens Login for at forhindre eventuel misbrug af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen. Ved misbrug forstås blandt andet, men ikke udelukkende, uberettiget anvendelse af Tredjepart, automatiske udtræk uden forudgående accept fra Resights via API’er, RPA, Scraping Tools og/eller lignende teknologier, der på anden vis skaber en uberettiget adgang til Serviceydelse, Tillægsydelsen og/eller Serviceydelsens eller Tillægsydelsens bagvedliggende infrastruktur.

Endvidere er det Kundens ansvar, at Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen ikke bliver anvendt på en måde, som er i strid med relevant lovgivning og/eller anden regulering, eller som kan medføre skade på Resights navn, omdømme eller øvrige aktiver. Ved overtrædelse heraf kan Resights ophæve aftalen mellem Kunden og Resights med øjeblikkelig virkning, uden erstatning eller tilbagebetaling af et eventuelt økonomisk tab til Kunden. Samme forpligtelser gælder for Resights i forhold til Kunden.

Kunden og Kundens relaterede giver tilladelse til, at Resights kontakter Kunden og Kundens relaterede med henblik på at oplyse om nye funktioner og anden information med henblik på at forbedre brugeroplevelsen. Markedsføring kan ske på tværs af diverse medier og kommunikationskanaler, herunder blandt andet, men ikke udelukkende, e-mails og sociale medier.

Hvis Kunden ikke ønsker at dennes relaterede kontaktes, udover i forbindelse med almindelig support og service, skal Kunden give Resights besked herom, samt udarbejde en liste over de kontaktpersoner hos Kunden, som kan deltage i en kommerciel dialog.

Ved Kundens accept af disse forretningsbetingelser, bekræftes det samtidigt, at Kunden ikke er i direkte konkurrence, eller arbejder for en virksomhed der er i konkurrence, med Resights. Dette betyder, at Kunden under ingen omstændigheder må arbejde for, eller være ejer af, en virksomhed som sælger eller udbyder et produkt i direkte konkurrence med Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen.

Alt arkitektur, design, tekst, software mv. er ophavsretsbeskyttet. Kunden under ingen omstændigheder videresælge data fra Resights uden forudgående accept fra Resights. Overtrædelse af disse betingelser kan betyde retsforfølgelse og et krav om erstatning til Resights vil finde sted.

Resights’ ansvar og tavshedspligt

Serviceydelsen samt Tillægsydelsen stilles til rådighed af Resights i den til enhver tid gældende stand, og Resights fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning mv., medmindre andet fremgår af de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Resights kan ikke gøres ansvarlig for tillægsydelser, data og anden service udbudt af eventuelle Tredjeparter, som er tilgængelige i forbindelse med Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen. Resights kan derfor ikke holdes ansvarlig for hverken kvaliteten, fuldstændigheden eller pålideligheden af de informationer eller resultater, som generes, eller for Tredjeparters funktionalitet, tilgængelighed eller sikkerhed.

Det påhviler Kunden selv, at føre bevis for et eventuelt tab, grundet en ansvarspådragende fejl fra Resights. Kunden accepterer, at uanset hvilke tab eller ansvarsgrundlag Kunden har lidt, kan Resights’ samlede ansvar maksimalt andrage en størrelse svarende til de foregående 12 måneders fakturerede beløb til Kunden, før det ansvarspådragende forholds indtræden.

Resights og Resights’ ansatte har tavshedspligt om oplysninger, der kan føres direkte tilbage til Kunden, og har ingen ret til at videregive sådanne til anden Tredjepart, medmindre andet fremgår af de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, oplysningerne er offentligt tilgængelige, eller Resights er forpligtet til at videregive oplysningerne, som følge af lovgivningen eller en domstols bemyndigelse.

Immaterielle rettigheder

Ved indgåelsen af aftalen, som følge af en accept af disse forretningsbetingelser, modtager Kunden alene en brugsret til Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen. Resights’ og enhver Tredjeparts immaterielle rettigheder overdrages ikke til Kunden.

Ved enhver mistanke om en krænkelse af Resights’ immaterielle rettigheder, eller uautoriseret brug af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen, skal Kunden omgående rette henvendelse til Resights.

Omtale af parterne

Resights har til enhver tid uigenkaldelig ret til at bruge Kundens logo til kundereferencer og markedsføringsmateriale, medmindre Kunden har anvist andet forud for aftalens indgåelse. Såfremt Resights eller Kunden ønsker at citere den modsatte part, skal der dog indhentes en forudgående skriftlig tilladelse fra den modsatte part.

Drift

Resights vil til enhver tid bestræbe sig på at opretholde en høj driftsstabilitet og vil ved tilfælde af nedbrud eller anden driftsforstyrrelse forsøge at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Vedligeholdelse og ændring af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser vil så vidt muligt tage sted i tidsrummet mellem kl. 22.00 og 06.00 (CET).

Resights står ikke til ansvar for eventuelle tab, som skulle være opstået som følge af nedbrud og/eller eventuelle driftsforstyrrelser.

Kunde- og privatlivspolitik

Resights videresælger under ingen omstændigheder Kundens oplysninger, men samler oplysninger om Kunden med det formål at forbedre Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen til fordel for Kunden.

For at indgå en aftale med Resights og tilgå Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen, kræver det som minimum Kundens for- og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer, som angivet under Kundens registrering, tilladelse og ansvar. Kunde- samt personspecifikke oplysninger slettes inden for 3 måneder efter et eventuelt ophør af kundeforholdet.

Ved indsamling/registrering af personspecifikke oplysninger på https://resights.dk sikrer Resights, at indsamlingen/registreringen kun sker efter samtykke fra den besøgende, således at den besøgende er informeret om hvilke oplysninger, der indsamles/registreres, og hvorfor. Kun udvalgte ansatte hos Resights har adgang til de oplysninger, der indsamles/registreres.

Hvis du er registreret hos Resights har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har endvidere ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret på dig. Disse rettigheder har du efter Persondatalovgivningen, og enhver henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til den enhver til dataansvarlige hos Resights, som kan kontaktes på mikkel@resights.dk.

Cookies

På https://resights.dk anvendes der cookies med det formål at optimere hjemmesiden til fordel for den besøgende. Den besøgende kan til enhver tid slette gemte cookies på den besøgendes computer. Se evt. vejledningen på https://www.thagaard.org/cookiehandtering/.

Logstatistik

På https://resights.dk føres der logstatistik, hvilket betyder, at der indsamles informationer til brug for et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har, hvor de kommer fra og hvilke handlinger de besøgende foretager sig. Log-statistikken er anonymiseret og anvendes kun med det formål at optimere hjemmesiden til gavn for dens besøgende.

Gebyrer og betaling 

Alle priser på Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen angives i danske kroner (kr.), ekskl. moms.

Gebyrer for brug af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen skal betales i henhold til de enhver tid gældende priser.

Resights forbeholder sig retten til at ændre prisen på Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen med tredive (30) dages varsel. I tilfælde af en sådan ændring er Kunden berettiget til at opsige sit abonnement med virkning fra udløbet af Kundens gældende betalingsperiode. Kunden kan dog i den forbindelse ikke rejse nogen form for erstatnings- eller kompensationskrav mod Resights, som følge af eventuelle tab. 
Hvis Kunden ikke gør indsigelse før datoen for ændringens ikrafttrædelse, betragtes ændringen som accepteret af Kunden. Ændringer, der er til åbenlys fordel for Kunden, gør sig gældende fra ændringsdatoen, uden ekstraordinær opsigelsesret til Kunden, ligesom ændringer i valutakurser, afgifter, forsikringer, nettoprisindeks og omkostninger til Tredjeparter mv. medfører, at Resights kan ændre priserne således, at Resights stilles uændret, uden ekstraordinær opsigelsesret til Kunden.

Kunden skal til enhver tid betale forud for den gældende betalingsdato via en af de til enhver tid gældende betalingsløsninger. Kunden forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter hertil, og til at have de fornødne midler tilgængelige, der kræves til at betale via den valgte betalingsløsning. Ved betaling via bankoverførsel, gælder der en 30 dages betalingsfrist fra Serviceydelsens og/eller Tillægsydelsens startdato. Resights benytter kun sikre betalingsløsninger, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder, at Kundens data er sikker og ikke kan tilgås eller læses af uberettigede udefrakommende.

Såfremt Kunden ikke betaler det fakturerede beløb til betalingsdatoen, kan Resights iværksætte en rykkerprocedure, der indeholder frister og gebyrer, ved brug af Kundens oplyste e-mailadresse. Kunden accepterer, at rykkere sendt til Kundens e-mailadresse anses for leverede, og at Resights forbeholder sig retten til at spærre Kundens adgang til Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen ved manglende betaling.

Ved manglende betaling tillægges en rente af det forfaldne beløb med 1% pr. måned fra forfaldsdato frem til Resights’ modtagelse af den manglende betaling inkl. eventuelle renter og gebyrer.

Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opgradere Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen. Kunden kan kun nedgradere Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen før fornyelse af ny periode.

Opsigelse af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen kan kun ske ved udgangen af en betalingsperiode, og Kunden kan derved opsige sin aftale frem til dagen før fornyelsen heraf. For at opsige Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen, skal Kunden udfylde formularen på www.resights.dk/opsigelse/.

Resights kan opsige forretningsbetingelserne med 3 måneders varsel, eller uden varsel i tilfælde af Kundens misligholdelse heraf. Kunden kan ligeledes opsige disse med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse fra Resights.

Fortrydelses- og reklamationsret

Resights tilbyder fjorten (14) dages fortrydelsesret og to (2) års reklamationsret til privatpersoner, der har indgået en betalt aftale.

Reklamation skal meddeles til Resights i rimelig tid efter Serviceydelsens og/eller Tillægsydelsens anskaffelsesdato. Her anses én måned som rimelig tid, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Resights.

Reklamationsretten frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen.

Klagemuligheder

En klage over Serviceydelsen eller en tillægsydelse kan meddeles til lars@resights.dk eller til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Center for Klageløsning kan også tilgås via Klageportalen for Nævnenes Hus på kpo.naevneneshus.dk.

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform på ec.europa.eu.

Ændringer af ydelser og vilkår

For at sikre den videre udvikling af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen, forbeholder Resights sig til enhver tid retten til at foretage ændringer af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen. Her gælder det blandt andet, men ikke udelukkende, retten til at ændre formen og strukturen af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen. Resights foretager ændringer på Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen med henblik på at forbedre Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen til fordel for Kunden. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Resights skulle foretage ændringer af sådan en karakter, at ændringen indiskutabelt er til ulempe for Kundens brug af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen.

Resights kan ligeledes til enhver tid ændre og opdatere disse forretningsbetingelser, oplysninger og rettigheder. De gældende forretningsbetingelser vil til enhver tid være tilgængelige på Resights hjemmeside. Benytter Kunden sig af Serviceydelsen og/eller Tillægsydelsen efter en ændring af betingelserne, betragtes brugen som Kundens accept af ændringen.

Resights vil til enhver tid bestræbe sig på at give varsel på ændringer heromkring, om end Kunden selv har ansvaret for at holde sig opdateret på eventuelle ændringer i de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Tvister

Enhver uoverensstemmelse eller tvist mellem Kunden og Resights vedrørende aftalen må afgøres ved de danske domstole efter dansk ret. Her gælder Byretten i København som første instans.