Ejendomsinvestering

Husorden

Mille Venning,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 5 min.
Sidst opdateret: 10/10/2023

Indhold:

En husorden er et sæt regler og retningslinjer, som lejere skal følge, så udlejer kan sikre god ro og orden i en udlejet ejendom.

Hvad er en husorden?

En husorden er en skrivelse, typisk et fysisk eller digitalt dokument, der indeholder alle regler og påbud, som lejer skal følge i forbindelse med lejen af en ejendom. Lejer er ifølge lejelovens §152 forpligtet til at følge den pågældende husorden og andre rimelige påbud fra udlejer, som sikrer forsvarlig brug af ejendommen samt hensyntagen til de andre lejere. 

Husordenen skal udleveres til lejere, og dens tilstedeværelse skal fremgå af lejekontrakten, men den behøver ikke at indgå i selve lejekontrakten. Foretages der ændringer til husordenen, skal den opdaterede version igen gøres tilgængelig for alle lejere. Derudover kan det være fordelagtigt at lejer underskriver husordenen for bindende effekt.

Hvis lejer ikke følger husordenen

Hvis lejer gentagne gange bryder med husordenen, og gøres opmærksom på dette, kan lejer opsiges med et varsel på 3 måneder. Er bruddet på husordenen af en sådan størrelse, at det danner grundlag for en ophævelse af lejemålet, f.eks. bevidst beskadigelse på det lejede, kan lejemålet også hæves. Vær dog opmærksom på, at alle opsigelser og ophævelser af lejemål kan lede til en tvist.

Du kan læse mere om generel opsigelse og ophævelse af lejemål i dette blogindlæg –
Udlejers ophævelse af lejemål – guide og template (2023)

Hvad kan en husorden indeholde?

En husorden kan i princippet indeholde regler og retningslinjer på alle områder, som udlejer eller beboerrepræsentation finder nødvendig for at opretholde god skik og orden samt ansvarlig brug af den udlejede ejendom. Typisk handler dette om fællesareal, husdyr, brug af det lejede mm. 

Eksempler på områder, som typisk berøres i en husorden:

 • Fællesvaskeri og tørring af tøj: Typisk opstilles regler for brugen af fælles vaskemaskiner, tørretumbler og tørring af tøj, herunder forbud mod tørring af tøj i selve lejemålet.

 

 • Støj: Der fastsættes typisk retningslinjer for fester og støjniveau, herunder varsling af fester og angivelse af tidspunkter, hvor støj skal reduceres eller undgås helt. I ældre bygninger kan der nogle gange fastsættes tidspunkter, hvor badning eller brug af vaskemaskine og opvaskemaskine ikke er tilladt, for at tage hensyn til de øvrige beboere.

 

 • Trappevask: Hvis det forventes, at lejeren er ansvarlig for trappevask og andet rengøring i ejendommen, kan der angives retningslinjer for hyppigheden og omfanget af dette, herunder om det gælder hele opgangen eller kun trapperne nærmest det konkrete lejemål.

 

 • Husdyr: Det kan specificeres, om husdyr er tilladt eller forbudt. Der kan også gøres undtagelser for specifikke typer af dyr, f.eks. krybdyr eller fugle. Hvis husdyr tillades, kan der også angives tilladte antal. Dette kan ligeledes indgå i lejekontrakten.

 

 • Fællesarealer: Der kan fastsættes regler om, at der ikke må placeres ejendele eller affald i opgangen eller andre fællesområder. Der kan også opstilles retningslinjer for, at cykler, barnevogne, legetøj eller lignende ikke må opbevares i opgangen. Det er vigtigt at angive, at fællesområderne skal behandles med respekt, og at eventuelle beskadigelser vil blive udbedret for den pågældende lejers regning.

 

 • Opbevaringsrum: Det kan præciseres, hvordan pulterrummet skal anvendes, herunder eventuelle forbud mod opbevaring af brandfarlige væsker og krav om, at rummet altid skal være aflåst.

 

 • Aflåsning: Der kan opstilles regler for, hvornår specifikke døre skal være aflåste, f.eks. at kælderdøren altid skal være låst, eller at en lejer, der finder dørene ulåst, har pligt til at låse dem.

 

 • Rygning: Det kan noteres, hvis der er regler om rygning i lejemålet og på fællesområder.

 

 • Skimmelsvamp: Hvis skimmelsvamp er en bekymring, kan der fastsættes regler med det formål at minimere risikoen for fugt og skimmelsvamp i boligen. Dette kan inkludere retningslinjer om daglig udluftning og opvarmning af lejemålet. Skader forårsaget af manglende udluftning og lignende vil blive betragtet som misbrug af lejemålet af lejeren. Det kan dog være en god idé at have klare regler i husordenen for at forebygge denne type situation og undgå ubehagelige situationer. Disse foranstaltninger er især relevante for ejendomme, der er særligt følsomme over for skimmelsvamp.

Hvem laver en husorden?

Husordenen i mindre ejendomme er typisk alene udarbejdet af udlejer. I større ejendomme har en eventuel beboerrepræsentation krav på at være med til at udarbejde husordenen.

Her kan udlejer dog sætte sig imod husordenen, hvis grunden hertil er overbevisende. Det kan f.eks. være, at udlejer modsætter sig en tilladelse af tobaksrygning, da det betyder en uproportional stor udgift til rens ved fraflytning.

Husorden og lejeloven

Der er i §153 i lejeloven givet 11 regler, som lejer skal følge, selvom udlejer eller beboerrepræsentation ikke har udarbejdet en husorden. Det er et opsigelsesgrundlag, hvis lejer ikke følger de i lejeloven beskrevne regler, og i værste tilfælde kan lejer retsforfølges for følgende:

 • (1) Lejeren udøver eller truer med fysisk vold mod de pågældende personer.

 • (2) Lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede.

 • (3) Lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

 • (4) Lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.

 • (5) Lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj.

 • (6) Lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer.

 • (7) Lejeren vanrøgter det lejede.

 • (8) Lejerens husdyr er til væsentlig gene for de øvrige beboere i ejendommen på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse.

 • (9) Lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for de pågældende personer.

 • (10) Lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer.

 • (11) Lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer.

Husorden eksempel

Nedenfor findes ses første side af et eksempel på en husorden, der eventuelt også kan fungere som skabelon ved udarbejdelse af en husorden.

Du kan downloade skabelonen til en husorden her: Download Husorden Skabelon (Link)

Ofte stillede spørgsmål

En husorden er et sæt regler og retningslinjer, som lejere skal følge, så udlejer kan sikre god ro og orden i en udlejet ejendom.

Husordenen i mindre ejendomme er typisk alene udarbejdet af udlejer. I større ejendomme har en eventuel beboerrepræsentation krav på at være med til at udarbejde husordenen.

En husorden kan i princippet indeholde regler og retningslinjer på alle områder, som udlejer eller beboerrepræsentation finder nødvendig for at opretholde god skik og orden samt ansvarlig brug af den udlejede ejendom.

Mille Venning

Mille Venning er erfaren ejendomsmægler og køberrådgiver med speciale i projektsalg og udlejning. Hun er uddannet ejendomsmægler fra Erhvervsakademiet Copenhagen og har mere end 10 års erfaring i ejendomsbranchen. Hun driver sammen med sine to partnere rådgivningsvirksomheden IVB.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Tvister

En juridisk tvist er en uenighed mellem lejer og udlejer, som viderebringes til huslejenævnet og boligretten til afgørelse.
Læs mere her!
Lars Horsbøl
Læsetid: 4 min.

Udlejning af ejendom

Artiklen her gennemgår de vigtigste principper og giver praktiske tips og tricks baseret på vores egen erfaring med udlejningsejendomme.
Jesper Bitzer
Læsetid: 12 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding