Ejendomsinvestering

Byggeret

Lars Horsbøl,
Ejendomsinvestor
Læsetid: 3 min.
Sidst opdateret: 07/03/2023

Indhold:

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler. Kommunen er ansvarlig for at give tilladelse til byggeri, så længe alle byggetekniske krav og lokalplanen overholdes.

Hvad er en byggeret?

Byggeretten er en vigtig rettighed for dig som ejer af fast ejendom, fordi den giver dig mulighed for at udvikle og forbedre ejendommen. For at udøve byggeretten skal du følge bestemmelserne i din lokalplan og andre regler, der er fastsat af kommunen. Du kan finde alle lokalplaner og regler relevant for specifikke ejendomme på resights.dk eller hos Plan- og landdistriktsstyrelsen

Når du ansøger om byggetilladelse, vil kommunen undersøge ansøgningen for at sikre, at alle byggetekniske krav er opfyldt, og at du ikke strider mod lokalplanen. Byggeretten giver ejeren tilladelse til at bygge inden for de fastsatte rammer, såsom bebyggelsesprocent, grundens størrelse, etageantal, højde- og afstandsforhold. Kommunen kan ikke nægte at godkende bygninger hvis 
bestemmelserne i §§ 170-186 overholdes. 

Efter dit byggeri er godkendt og udført, skal kommunen føre tilsyn af byggeriet for at sikre, at det er bygget lovmæssigt. Hvis de finder nogen ulovlige forhold i byggeriet, vil kommunen indlede en partshøring og foretage en helhedsvurdering af omfanget og indvirkningen på omgivelserne. Med formål at lovligøre de ulovlige forhold. 

I visse situationer kan kommunen udstede et påbud, der giver ret til at overtræde bestemmelserne. Eksempelvis kan der være situationer, hvor der er behov for at udføre midlertidigt byggearbejde, der kræver en dispensation fra bestemmelserne. Disse påbud er typisk kun gyldige i en kortere periode og under visse forudsætninger.

Hvad er bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten bestemmer hvor meget af en grund der kan bebygges. Det beregnes som en procentdel af grundarealet, der herefter må bebygges målt på etageareal. Procenten kan variere efter lokalplanen og zone. Det er vigtigt at tjekke lokale regulativer før byggeri.

Hvad er realiseret bebyggelsesprocent?

Den realiserede bebyggelsesprocent er ikke den procentdel af grundarealet, der må bebygges, men er derimod den faktiske procentdel af grundarealet, som det bebyggede etageareal udgør. Denne kan derfor også beregnes ved at finde etagearealet for alle bygninger på en ejendom, for derefter at dele denne med grundarealet.

Hvordan beregnes bebyggelsesprocent?

Byggeprocenten beregnes forskelligt alt efter om man vil finde den realiserede bebyggelsesprocent, eller om man vil finde det etageareal, som man må bebygge sin grund efter. Bebyggelsesprocenten, altså det etageareal, som man må bebygge sin grund med, beregnes således:

Bebyggelsesprocent = bebyggelsesprocent x grundareal

Den realiserede bebyggelsesprocent beregner man derimod ved at tage det eksisterende etageareal, hvorefter man deler denne ud på grundarealet.

Realiseret bebyggelsesprocent = etageareal / grundareal

Eksempel på bebyggelsesprocent

Lad os forestille os, at du ejer en grund på 1.000 kvadratmeter. Hvis den lokale byplanlægning har bestemt, at bebyggelsesprocenten for din zone er 50%, betyder det, at du har ret til at bygge op til 500 kvadratmeter samlet etageareal på din grund.

Bebyggelsesprocenten refererer til det samlede etageareal af alle bygninger på grunden – herunder hovedbygninger, outhuse, garager, skure, og så videre. Desuden skal bygningerne overholde andre regulativer, såsom højderestriktioner, afstande til skel, og andre særlige restriktioner, der kan være gældende i din lokalplan.

For eksempel, hvis du planlægger at bygge et hovedhus på 300 kvadratmeter, en garage på 100 kvadratmeter, og et skur på 100 kvadratmeter, ville du overholde den tilladte bebyggelsesprocent på 50%, da det samlede etageareal af disse bygninger (300+100+100=500 kvadratmeter) ikke overstiger 50% af din grundstørrelse (1.000 kvadratmeter).

Men hvis du vil tilføje et ekstra skur på 50 kvadratmeter, vil det samlede etageareal af dine bygninger overstige bebyggelsesprocenten (550 kvadratmeter, som er 55% af din grundstørrelse), og dette vil ikke være tilladt i henhold til den fastsatte bebyggelsesprocent.

Bebyggelsesprocenter i forskelige områder

Bebgyggelsesprocenten variere oftest med hvilken type boligområde grunden ligger i:

  • I by områder, som oftest er bymidter, er bebyggelsesprocenten oftest høj –  typsik mellem 60% og 100%. Det kan for eksemple være i dele af Aarhus og København. 
  • I villakvater områder, er bebgyggelsesprocenten oftest lavere – omkring 30%. Det kan for eksemple være i forstadsområder til størrebyer.
  • I land områder, er bebgyggelsesprocenten oftest lavest – tyspisk under 10%.

Sådan kan en byggeret på grund udnyttes

Din byggeret kan bruges på forskellige måder, afhængig af din lokalplan og bestemmelser. Nogen af måderne din byggeret kan udnyttes på er:

  • Opførsel af enkeltstående huse: rækkehus, villa eller andre type boliger 
  • Opførsel af etageboliger: hvis lokalplanen tillader det, kan du opføre etageejendomme 
  • Opførsel af erhvervsbygninger: Det kan være butikker, kontorer, lagerfaciliteter eller andre typer erhvervsbygninger
  • Renovering eller udvidelse af bygninger: renovere eller udvide eksisterende bygninger

Hvordan finder man bebyggelsesprocent og byggegrunde?

Man kan i diverse offentlige registre finde data på bebyggelsesprocent og realiseret bebyggelsesprocent. Man kan også benytte sig af Resights.dk. Her kan man få et fuldt overblik over data på individuelle ejendomme og fremsøge ejendomme på byggeprocent:

Desuden kan man også finde dokumenter såsom den gældende lokalplan, hvor man kan finde den af kommunen godkendte byggeprocent.

Ofte stillede spørgsmål

Byggeret er din ret som boligejer til at opføre bygninger på din ejendom, så længe det sker inden for de fastsatte regler. Kommunen er ansvarlig for at give tilladelse til byggeri, så længe alle byggetekniske krav og lokalplanen overholdes.

Bebyggelsesprocenten bestemmer hvor meget af en grund der kan bebygges. Det beregnes som forholdet mellem det samlede byggede areal og grundens størrelse. Procenten kan variere efter lokalplanen og zone. Det er vigtigt at tjekke lokale regulativer før byggeri.

Bebgyggelsesprocenten variere oftest med hvilken type boligområde grunden ligger i. I by områder er bebyggelsesprocenten typsik mellem 60 og 100%, i villakvaterer er det typsik omkring 30% og i landområder er den typsik under 10%. 

Lars Horsbøl

Lars er Co-founder og CEO af dataplatformen “Resights” og vært på podcasten “Ejendomsinvestoren” og “Fremtidsfabrikken”. Som ejendomsinvestor er Lars personligt engageret i ejendomsbranchen.

Linkedin

Mail

Flere begreber

Tingbogsattest

En tingbogsattest er et uddrag af de vigtigste oplysninger om en ejendom, som er registreret i tingbogen.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Salgsopstilling

En salgsopstilling er en beskrivelse af en bolig, der indeholder information om ejendommen, og giver køberen vigtige oplysninger om boligen.
Lars Horsbøl
Læsetid: 2 min.

Prøv Resights gratis

Opret din egen prøveadgang og se, hvordan du kan få glæde af Resights helt uden binding