Ejendomsbegreber

Oversigt over forskellige termer fra ejendomsbranchen.

På denne side finder du forklaringer til termer, der ofte benyttes indenfor ejendomsbranchen. Du finder beskrivelser for en lang række forskellige begreber lige fra forskellige BBR-arealer til forskellige type korttemaer. Synes du vi mangler et ord eller flere, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@resights.dk. Du kan med fordel bruge CTRL+F for at finde den betegnelse, som du leder efter.

0,25m højdekurver
Højdekurver med 0,25m ækvidistance (formkurve). Kurverne er afledt fra Danmarks højdemodel uden yderligere tilpasninger.

0,5m højdekurver
Højdekurver med 0,5m ækvidistance (formkurve). Kurverne er afledt fra Danmarks højdemodel og tilpasset visning i målestokken 1:5.000.

2,5m højdekurver
Højdekurver med 2,5m ækvidistance (formkurve). Kurverne er afledt fra Danmarks højdemodel og tilpasset visning i målestokken 1:25.000.

Adkomsttype
Typen af adkomst, der afgør retten til ejendommen.

Andet areal
Antal m2 på andre arealtyper som ikke kan angives andre steder.

Anlægsnummer
Nummer for det tekniske anlæg.

Antal bygninger
Det samlede antal af bygninger i ejendommen.

Antal enheder
Det samlede antal af ejendommens enheder

Antal etager
Antal etager inkl. stueetage ekskl. tagetage og kælderetager.

Antal medvurderede lejligheder
Antallet af lejligheder i ejendommen som er inkluderet i vurderingen.

Antal værelser
Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden. Værelser omfatter alle rum, der opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum, selv om de rent faktisk har anden anvendelse. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers osv.), medregnes ikke.

Areal af affaldsrum i terrænniveau
Det totale areal af affaldsrum (max. seks cifre). Feltet indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal.

Areal af indbygget carport
Areal af indbygget carport. Arealet indgår i det bebyggede areal og i bygningens samlede areal.

Areal af indbygget garage
Areal af indbygget garage. Arealet indgår i det bebyggede areal og i bygningens samlede areal.

Areal af indbygget udestue
Areal af indbygget udestue eller lign. Arealet indgår i det bebyggede areal og i bygningens samlede areal, men ikke i boligarealet.

Areal af kælder
Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o. lign.

Areal af lovlig beboelseskælder
Den del af kælderen der er lovligt indrettet til beboelse ifølge byggelovgivningens regler.

Areal af lukkede overdækninger
Angiver areal af lukkede overdækninger på hele bygningen.

Areal af overdækket areal
Angiver overdækket areal på bygning.

Areal af overdækket udestue
Angiver det totale areal af lukkede overdækning.

Areal af udnyttet del af tagetage
Areal af udnyttet del af tagetage.

Areal af udnyttet tagetage
Areal af den del af tagetagen, der er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5m over gulvplan.

Areal af åbne overdækninger
Angiver det totale areal af åbne overdækninger.

Areal til beboelse
Areal af samtlige beboelsesrum inkl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage.

Areal til erhverv
Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage, der hænger sammen via intern trappe.

Areal type
Typen af areal som jordstykke bruges til.

Beboelsesareal
Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse.

Beboelsesenheder
Antallet af enheder til beboelse i porteføljen.

Bebyggelsesprocent
Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. Du kan læse mere om udregningen i bygningsreglements §453-§458.

Bekendtgørelsesfredninger
Laget omfatter lokaliteter, som er fredet ved bekendtgørelse udstedt af den minister, der på det givne tidspunkt var ansvarlig for naturfrednings-/naturbeskyttelsesområdet. I dag findes bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens §51.

Beskyttede naturtyper – NBL §3
Registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik, omlægningshyppighed mm.) der afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved besigtigelse og vurdering af arealet.

Beskyttede sten- og jorddiger
Teamet omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Teamet er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område.

Beskyttede vandløb – NBL §3
Teamet indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation.

Bevaringsværdi
Angiver bygningens bevaringsværdi. Jo lavere end værdi, jo højere er bygningens bevaringsværdighed.

Bevaringsværdi – Høj
Bygninger med en bevaringsværdi mellem 1-3 baseret på SAVE-metoden.

Bevaringsværdi – Lav
Bygninger med en bevaringsværdi mellem 7-9 baseret på SAVE-metoden.

Bevaringsværdi – Middel
Bygninger med en bevaringsværdi mellem 4-6 baseret på SAVE-metoden.

BFE-nummer
En ny, tidlig og entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra ejendommens projektstadie, som giver en øget sikkerhed i de mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget.

BNBO (Status)
Kommunerne pålægges i henhold til tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-2021 at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål frem til og med 2022.

Boringer
Viser lokationer hvor der er foretaget en form for boring i undergrunden.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
BNBO er en administrativt fastlagt beskyttelseszone, baseret på en konkret beregning. Zonen er beregnet omkring alle almene vandforsyningsboringer tilhørende almene vandforsyninger til drikkevandsformål. BNBO afspejler den zone omkring en indvindningsboring, hvor grundvandsspejlet sænkes, når vandværket pumper grundvandet op.

Brugsretsareal
Et areal, der er stiftet en brugsret over for højest 30 år, såfremt arealet udgør en del af en samlet fast ejendom, eller for højest 10 år, såfremt areal udgør en del af en umatrikuleret ejendom.

Butikker
Laget Butikker er Points of Interest fra OpenStreetMap som giver et overblik over butikker, restauranter, og andre former for interessepunkter. Data giver ofte en god indikation om hvilke butikker som ligger på adressen, men vil ikke være opdateret i alle tilfælde.

Byggefelt – Aflyst
Byggefelt er et afgrænset areal, hvor bebyggelsen skal placeres indenfor. Byggefelter fremgår af lokalplankortet.

Byggefelt – Forslag
Byggefelt er et afgrænset areal, hvor bebyggelsen skal placeres indenfor. Byggefelter fremgår af lokalplankortet.

Byggefelt – Vedtaget
Byggefelt er et afgrænset areal, hvor bebyggelsen skal placeres indenfor. Byggefelter fremgår af lokalplankortet.

Bygning på fremmed grund
Viser om ejendommen er en bygning på fremmed grund eller ej.

Bygningens samlede boligareal
Areal, der anvendes til boligformål, herunder også udnyttet areal af tagetage og lovlig beboelse i kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er inkl. evt. andel af adgangsarealer.

Bygningens samlede erhvervsareal
Areal, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er inkl. evt. andel af adgangsarealer.

Bygninger – WMS
Bygningers – WMS er et alternativt lag, som benytter WMS. Dette lag kan i nogle tilfælde være mere opdateret og bør bruges da det i nogle få tilfælde kan give et mere retvisende billede. I langt de fleste tilfælde, vil inddelingen dog være den samme som det normale bygningslag.

Bygninger med bevaringssag
Bygninger med bevaringssager er bygninger, hvortil der knyttet en statslig eller kommunal bevaringssag.

Bygningsareal
Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer incl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage, men excl. areal af kælder og tagetage.

Delområder – Aflyst
Ét delområde er et mindre planområde som udgør en del af en samlet lokalplan.

Delområder – Forslag
Ét delområde er et mindre planområde som udgør en del af en samlet lokalplan.

Delområder – Vedtaget
Ét delområde er et mindre planområde som udgør en del af en samlet lokalplan.

Drikkevandsinteresser
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er dynamiske størrelser, der kan justeres i udbredelse, efterhånden som vidensgrundlaget forbedres. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål, men som overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv.

Dækningsafgift forskel værdi
En type ejendomsskat der kan pålægges offentlige ejendomme og private forretningsejendomme til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen.

Dækningsafgift pligt typekode
Typekode for pligtkoden der angiver grundlaget for dækningsafgiften.

Ekstremregn – Bluespot
Laget viser hvor meget regn der skal falde for at en given lavning (bluespot) bliver fyldt med vand og dermed oversvømmet. Beregningen antager en ensartet fordeling af regn i oplandet, og fyldningen af hver celle inkluderer overløb af regnvand fra opstrøms beliggende lavninger. Kortet kan bruges til screening af oversvømmelsesrisiko i tilfælde af ekstremregn. Bemærk, at datasættet ikke indeholder information om modelleret vanddybde – kraftigere farvelægning indikerer derfor, at der skal mere nedbør til, før et givent område forventes oversvømmet.

Ekstremregn – Flow
Laget kan bruges til at analysere hvor vandet ville løbe i tilfælde af ekstremregn.

Enhedens andel af fælles adgangsareal
Angiver hvor mange m2 af boligarealet der er fællesadgangsareal.

Enhedens samlede areal
Samlet areal der anvendes til beboelse eller erhverv. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal) og angives inkl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men ekskl. kælderareal, der anvendes til bolig eller erhverv og er beliggende adskilt fra enheden.

Enhedsanvendelse
Den primære anvendelse af enheden.

Erhvervsareal
Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv.

Forsyningsforbudsområde – Aflyst
Kommunalbestyrelsens afgørelser om forbud mod visse opvarmningssystemer efter varmeforsyningslovens §14 og tilslutningsbekendtgørelsens §19.

Forsyningsområde – Vedtaget
Forsyningsområderne bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning ved kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslag efter projektbekendtgørelsen. Når et område er udlagt til forsyning med naturgas eller fjernvarme, får det pågældende selskab både en forsyningsret og en forsyningspligt.

Fredede bygninger
Som ejer af en fredet bygning følger der typisk særlige forpligtelser og krav med, da ejeren forvalter bygningens arkitektur og historie for eftertiden,

Fredede fortidsminder, areal
De fredede fortidsminder er en delmængde af Slots- og Kulturstyrelsens database over Fund og Fortidsminder og udgør ca. 33.000 ud af i alt 175.000 registreringer.

Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer
Naturbeskyttelseslovens §18 fastlægger en beskyttelseslinje på 100 meter omkring beskyttede fortidsminder. Bestemmelsen skal beskytte forskellige forhold for fortidsminderne, herunder: (1) fortidsmindernes betydning som monumenter, (2) fortidsmindernes landskabelige fremtræden, (3) indsynet til og udsynet fra fortidsminderne, (4) beskyttelse af arkæologiske anlæg under jordoverfladen, som meget ofte ligger i nærheden af fortidsminderne.

Fredede fortidsminder, linje
De fredede fortidsminder er en delmængde af Slots- og Kulturstyrelsens database over Fund og Fortidsminder og udgør ca. 33.000 ud af i alt 175.000 registreringer.

Fredede fortidsminder, punkt
De fredede fortidsminder er en delmængde af Slots- og Kulturstyrelsens database over Fund og Fortidsminder og udgør ca. 33.000 ud af i alt 175.000 registreringer.

Fredede områder – Forslag
Laget indeholder arealer eller lokaliteter, som er foreslået fredet ved gennemførelse af en fredningssag efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6. Forslagets bestemmelser har retsvirkning, indtil der er truffet en endelig afgørelse om fredning. Det skal understreges at den geografiske information kun kan betragtes som retningsgivende, idet det alene er matrikler omfattet af fredningsbestemmelserne i fredningsforslagene, der har midlertidig retsvirkning.

Fredede områder – Vedtaget
Laget indeholder arealer eller lokaliteter, som er fredet ved gennemførelse af en fredningssag efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapital 6 (eller ældre naturfredningslove), samt i visse tilfælde fredninger af ældre dato gennemført ved fx. tinglyst deklaration.

Fredet
Angiver om bygningen er fredet eller ej.

Fredningsstatus
Angiver bygningens fredningsstatus (1=fredet, 2=bevaringssag på bygning, 3= bevaringsværdig bygning)

Fredskov
Arealer, der er noteret med fredskovspligt i matriklen eller tingbogen, jf. Bekendtgørelse af lov om skove nr. 1044 af 20. oktober 2008. Når et areal er fredskovspligtigt, betyder det, at den, der ejer arealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Skovdrift er en meget langsigtet dyrkningsform. Med fredskovspligten følger en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning, så skovene også bliver til gavn for efterfølgende generationer.

Fredskovsareal omfang
Omfanget af fredskovsareal som jordstykket udgøres af (hel eller delvis omfang)

Fuglebeskyttelse (Natura 2000)
Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsaraområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede.

Fysisk areal til beboelse
Angiver enhedens fysiske areal til beboelse.

Fysisk areal til erhverv
Angiver enhedens fysiske areal til erhverv.

Godkendelsesnummer type
Anlæggets typegodkendelsesnummer (PUFO). Koder der skal anvendes for godkendelser til bekendtgørelse 829 fra 2000 og fremefter.

Grundskyld til kommunen
En skat af grunden. Kaldes også ejendomsskat eller grundskat.

Habitatområder (Natura 2000)
Et EF-habitetområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsaområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Grundlaget for habitatområderne er habitatdirektivet fra 1992, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU.

Havstigning
Laget viser hvilke arealer der bliver oversvømmet ved en given havvandstand. Kortet kan bruges til screening af oversvømmelsesrisiko i tilfælde af havstigning.

Havvand – Gummistøvleindeks
Laget viser områder, der teoretisk kan oversvømmes af havvand ved en given vandstand, men der tages ikke højde for størrelsen af åbningen fra arealet til havet. Dermed kan kortet ikke give information om, hvor lang tid der går, før området vil blive oversvømmet efter den givne havvandstand nås.

Industri
Angiver primærindustrien for virksomheder med adresse i ejendommen.

Jordforurening V1
Jordforurening med vidensniveau 1 betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Jordforurening V2
Jordforurening med vidensniveau 2 betyder, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forurening kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Jordrente omfang
Omfanget af jordrente som jordstykket udgøres af (hel eller delvis omfang)

Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinien er en 300m beskyttelseszone målt fra kirkebygning til beskyttelse mod, at der opføres bebyggelse over 8,5m, som virker skæmmende på kirken. Beskyttelseszonen omfatter som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300m mål fra kirkebygningen. Lov om naturbeskyttelse, §19, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009.

Klitfredning
Formålet med klitfredningslinjen er at bevare de danske kystområder så uberørte som muligt og sikre de store natur- og landskabsværdier, der er knyttet til kystzonen. Klitfredningslinjen varetager i vidt omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men klitfredningen har yderligere til formål at bekæmpe og forebygge sandflugt.

Klitfredning omfang
Omfanget af klitfredning som jordstykket udgøres af (hel eller delvis omfang).

Klitfredningsareal
Registrering af, om der på jordstykket er klitfredning jf. naturbeskyttelsesloven.

Kommuneplaner – Aflyst
Kommuneplanen udgør den samlede plan, der er udarbejdet for en kommune.

Kommuneplaner – Forslag
Kommuneplanen udgør den samlede plan, der er udarbejdet for en kommune.

Kommuneplaner – Vedtaget
Kommuneplanen udgør den samlede plan, der er udarbejdet for en kommune.

Kommuneplantillæg – Vedtaget
Vedtagede rettelser til allerede eksisterende kommuneplaner.

Kortmarkør
Laget indeholder kortmarkører fra ejendomme som man har gemt på Resights.

Kulturarvsarealer
Kulturarvsarealer er arealer af særlig interesse, fordi der med en stor sandsynlighed kan findes en stor tæthed i arkæologiske lokaliteter i områderne. Arkæologiske undersøgelser forud for anlægs- og jordarbejder er omkostningskrævende for bygherren og fjerner desuden uerstattelig kulturarv. Kulturarvsarealerne er ikke fredede, men der kan ikke opnås tilskud fra Kulturstyrelsen til en arkæologisk undersøgelse inden for et kulturarvsareal.

Lokalplaner – Aflyst
En lokalplan er betegnelsen for en type plan der udarbejdes omkring anvendelsen af et større område.

Lokalplaner – Forslag
En lokalplan er betegnelsen for en type plan der udarbejdes omkring anvendelsen af et større område.

Lokalplaner – Vedtaget
En lokalplan er betegnelsen for en type plan der udarbejdes omkring anvendelsen af et større område.

Matrikler – WMS
Et alternativt matrikellag, som benytter WMS. Dette lag kan i nogle tilfælde være mere opdateret og bør bruges da det i nolge få tilfælde kan givet et mere retvisende billede. I langt de fleste tilfælde, vil inddelingen dog være den samme som det normale matrikellag.

Natur- og vildtreservater
I vildtreservater kan man helt eller delvist forbyde jagt og andre forstyrrende aktiviteter af hensyn til dyrelivet. Typisk er der indenfor et reservat et kerneområde med en stram regulering omgivet af områder med en mindre restriktiv regulering.

Naturbeskyttelsesområder – Aflyst
Planloven §11a. pkt. 14. Beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Naturbeskyttelsesområder – Forslag
Planloven §11a, pkt. 14. Beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Naturbeskyttelsesområder – Vedtaget
Planloven §11a, pkt. 14. Beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Offentlig ejendomsvurdering
Alle ejendomme i Danmark har en offentlig ejendomsværdi, der afgør hvor meget ejeren skal betale i ejendomsværdiskat.

Offentlig ejendomsværdi
Alle ejendomme i Danmark har en offentlig ejendomsværdi, der afgør hvor meget ejeren skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld.

Offentlig grundværdi
Værdien af grunden uden bygninger.

Om-/tilbygningsår
Årstal for seneste væsentlige om-/tilbygning.

Opvarmningsmiddel
Arten af det opvarmningsmiddel, der anvendes af bygningens primære varmeinstallation.

Ortofoto forår
Et ortofoto er et luftfoto taget under betingelser der sikrer, at billedets størrelsesforhold er det samme så kortet er geometrisk korrekt.

Ramsaområder (Natura 2000)
Et Ramsarområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle.

Registreret på adressen siden
Angiver tidspunkt hvor virksomheden har fået adresse i ejendommen.

Sagsbehandlingskort
Sagsbehandlingskortet er et nyt aktuelt landsdækkende kortværk, baseret på aktuelle GeoDanmark data og udstillet af SDFE. Det er blevet til i et samarbejde mellem GeoDanmark og SDFE. Sagsbehandlingskortet er målrettet kommunale sagsbehandlere, primært inden for den tekniske forvaltning. Med et ensartet og opdateret datagrundlag ønsker GeoDanmark, at understøtte kommunerne i deres sagsbehandling med et fælles kortværk for myndighedsopgaver, beslutninger og afgørelser.

Samlet bygningsareal
Det samlede bygningsareal er summen af etagernes arealer, men ekskl. kælderareal og areal af tagetage. Arealerne måles til ydersiden af ydervæggene (bruttoetageareal).

Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300m. omkring skove. Skovebyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge.

Skyggekort
Skyggekort er en visualisering af DHM/Terræn i form af et skyggekort, og vises som 3D-udtryk uden bygninger og vegetation.

Skærmkort
Skærmkortet er et landsdækkende kortværk, baseret på aktuelle GeoDanmark data og udstillet af SDFE.

Strandbeskyttelse
Strandbeskyttelseslinjen er en 300 meter beskyttelseszone. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Strandbeskyttelseslinjen er generelt 100 meter i sommerhusområder.

Strandbeskyttelse omfang
Omfanget af strandbeskyttelse som jordstykket udgøres af (hel eller delvis omfang).

Strandbeskyttelsesareal
Registrering af, om der på jordstykket er strandbeskyttelse jf. naturbeskyttelsesloven.

Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse
Angiver type af senest udførte supplerende indvendig korresionsbeskyttelse.

Supplerende tagdækningsmateriale
Bygningens type af supplerende tagdækningsmateriale. Registreres hvis en større del af tagdækningsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale.

Supplerende varme
Registreres når bygningen ud over den primære varmeinstallation samtidig opvarmes af en supplerende varmekilde.

Supplerende ydervægsmateriale
Bygningens type af supplerende ydervægsmateriale. Registreres hvis en større del af ydervægsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale.

Søbeskyttelseslinjer
Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. der må ikke placeres bebyggelse, i foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l.

Til-/ombygningssår
Årstal for seneste væsentlige om-/tilbygning af ejendommen.

Tilladt bebyggelsesprocent
Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent på grunden.

Tilslutningspligtområde – Aflyst
Det er fra 1. januar 2019 ikke længere muligt at pålægge tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Men de eksisterende tilslutningspligter er forsat gældende. Tilslutningspligt kan være pålagt efter reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen eller en lokalplan.

Vejareal
Det i matriklen registrerede areal for en ikke udskilt vej på Jordstykket.

Vejstykker
Har du ‘matrikelfyld’ aktiveret, markerer denne funktionen matrikler med forskellige farver afhængig af matrikelejeren.

Zonekort
Viser hvorvidt en lokation tilhører en byzone eller sommerhusområde.

Ændringskode
Ændringskode for den seneste opdatering af ejendomsvurderingen.

Åben tagterrasse areal
Samlet areal af åben altan og/eller åben tagterrasse, som lejligheden har eneadgang til.

Åbeskyttelseslinjer
Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er inden for beskyttelseslinjen tale om et generelt forbud mod ændringer.